Available courses

Tin ứng dụng QTKD24E (sáng T4)

LHP: 020200020622-CDQTKD24E - Giờ học: sáng T4- Khóa học cung ...
Course

Tin ứng dụng QTKD24C (chiều T3)

LHP: 020200020620-CDQTKD24C - Giờ học: chiều T3- Khóa học cung...
Course

Tin ứng dụng QTKD24A (sáng T3)

LHP: 020200020618-CDQTKD24A - Giờ học: sáng T3- Khóa học cung ...
Course

Tin học lớp TATM24E (chiều T2, T6)

LHP: 020200026514-CDTATM24E - Học chiều T2- Khóa môn cung cấp ...
Course

Thương mại và thanh toán điện tử

Môn Thương mại & thanh toán điện tử  lớp GEP26_211_2Q...
Course

Kỹ năng thiết kế website TMĐT

Môn kỹ năng thiết kế website TMĐT - Lớp020200032601-CĐTMDT24A...
Course