LHP: 020200020622-CDQTKD24E - Giờ học: sáng T4

- Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về phần mềm ứng dụng MS Access như: các khái niệm liên quan đến cơ sở dữ liệu,  tạo file cơ sở dữ liệu, tạo bảng dữ liệu, tạo các relationships, tạo các truy vấn dữ liệu, thiết kế form và report.

LHP: 020200020620-CDQTKD24C - Giờ học: chiều T3

- Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về phần mềm ứng dụng MS Access như: các khái niệm liên quan đến cơ sở dữ liệu,  tạo file cơ sở dữ liệu, tạo bảng dữ liệu, tạo các relationships, tạo các truy vấn dữ liệu, thiết kế form và report.

LHP: 020200020618-CDQTKD24A - Giờ học: sáng T3

- Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về phần mềm ứng dụng MS Access như: các khái niệm liên quan đến cơ sở dữ liệu,  tạo file cơ sở dữ liệu, tạo bảng dữ liệu, tạo các relationships, tạo các truy vấn dữ liệu, thiết kế form và report.