LHP: 020200026514-CDTATM24E - Học chiều T2

- Khóa môn cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính và công nghệ thông tin như: sử dụng máy tính và hệ điều hành Windows, xử lý văn bản với MS Word, sử dụng bảng tính MS Excel, sử dụng trình chiếu MS PowerPoint, sử dụng một số dịch vụ Internet cơ bản.